Đường dây nóng: 0212.3850221

Hình Thành Phát Triển

 

Bảo tàng tỉnh được thành lập theo Quyết định số: 12/QĐ-UB ngày 02/03/1985 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Chức năng nhiệm vụ: Phục vụ nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền phát huy giá trị các Di sản văn hoá ở địa phương tỉnh Sơn La.

          Tổ chức bộ máy:

                                      - Ban Giám đốc và 4 phòng chức năng:

                                       1. Phòng HCTH

                                       2.Phòng nghiệp vụ di tích

                                       3. Phòng nghiệp vụ bảo tàng.

                                       4.  Phòng tuyên truyền - giáo dục

          Tổng biên chế:    26 (Nam: 08, nữ: 18)

          Trình độ học vấn:       

                                      -  Đại học:  18

                                      - Cao đẳng:          04

          Các tổ chức chính trị, đoàn thể:

                                      - Chi bộ Đảng:               13 đảng viên

                                      - Công đoàn cơ sở:        29 đoàn viên

                                      - Chi đoàn: 13 đoàn viên

          I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN GIÁM ĐỐC LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC BẢO TÀNG TỈNH.

          1. Giám đốc Bảo tàng tỉnh.

          1.1. Là công chức lãnh đạo, đứng đầu đơn vị Bảo tàng tỉnh, đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Thực hiện việc quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và các nhiệm vụ do Sở VHTT&DL, UBND tỉnh, Cục di sản văn hoá giao hoặc uỷ quyền quản lý.

          1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Bảo tàng tỉnh: Phụ trách chung và kiểm tra đôn đốc mọi hoạt động của đơn vị Bảo tàng tỉnh.

          - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phổ biến các văn bản của đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Bảo tồn - Bảo tàng.

          - Chỉ đạo việc xây dựng và quyết định các chương trình công tác của đơn vị, ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác phụ trách và ký các văn bản quan trọng mang tính tổng hợp chung.

          - Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng đơn vị, công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, công tác hành chính.

          - Là chủ tài khoản thứ nhất của Bảo tàng tỉnh.

          - Là chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

          - Là chủ tịch Hội đồng khoa học của đơn vị.

          - Được tham gia ý kiến với Sở VHTT&DL, các đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn thuộc Sở VHTT&DL thuộc lĩnh vực công tác Bảo tồn - Bảo tàng.

          - Yêu cầu CBVC báo cáo trực tiếp các công việc được giao hoặc uỷ quyền giải quyết.

          - Giám đốc đơn vị uỷ quyền cho 01 phó Giám đốc trực tiếp điều hành, xử lý công việc thay Giám đốc khi đi vắng.

          2. Các Phó Giám đốc Bảo tàng.

          2.1. Là người giúp việc cho Giám đốc theo dõi chuyên trách một hoặc vài lĩnh vực được Giám đốc phân công và được uỷ quyền giải quyết.

          2.2. Ký các văn bản trong lĩnh vực được phân công phụ trách, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các văn bản hành chính khác. Được ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc khi được uỷ quyền, tham dự đầy đủ các cuộc họp khi được Giám đốc phân công.

          2.3. Tham gia bàn bạc với Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, bố trí cán bộ, tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công tác, tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng khoa học của đơn vị.

          3. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng và phó trưởng phòng.

          3.1. Trưởng phòng: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng, điều hành mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều 6 và chịu sự chỉ đạo của Giám đốc cũng như Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động chuyên môn của phòng trước lãnh đạo đơn vị.

          - Quản lý CBVC, lao động, phân công công việc cho các thành viên trong phòng, lên kế hoạch công tác, quản lý ngày giờ công, kiểm tra, đôn đốc tiếp nhận các chỉ thị và các văn bản do lãnh đạo đơn vị giao để triển khai thực hiện. Khi cán bộ trong phòng trình dự thảo các văn bản để thủ trưởng phê duyệt, phải được trưởng phòng xem trước và co ý kiến thống nhất.

          - Tham gia ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đơn vị và các chế độ, chính sách thuộc nhiệm vụ được phân công. Được tham gia ý kiến đối với công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm miễn nhiệm CBVC của phòng.

          - Ngoài trách nhiệm phụ trách phòng:

          + Trưởng phòng được phép cho CBVC, lao động thuộc phòng nghỉ 01 ngày (Trên 01 ngày phải trực tiếp báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc).

          + Phải trực tiếp đảm nhận một công việc cụ thể của phòng.

          + Trao đổi và phối hợp với các phòng trong đơn vị những công việc có liên quan đến nhiệm vụ của phòng. Nếu trao đổi không thống nhất phải báo cáo lãnh đạo đơn vị quyết định.

          3.2. Phó trưởng phòng: Là người giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về một số nội dung, nhiệm vụ công tác được phân công.

          - Thay mặt trưởng phòng giải quyết công việc khi trưởng phòng đi vắng và chịu trách nhiệm về công việc mà mình đã giải quyết.

          II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC BẢO TÀNG.

          1. Phòng hành chính Tổng hợp:

          1.1. Chức năng: Giúp việc cho Giám đốc về công tác quản lý hành chính và công tác tham mưu tổng hợp của đơn vị.

          1.2. Nhiệm vụ: Theo dõi tổng hợp kết quả hoạt động của đơn vị và soạn thảo báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo của Sở VHTT&DL, Cục di sản văn hoá.

          - Tham mưu, đề xuất, xây dựng các kế hoạch, nội dung về công tác thi đua - khen thưởng.

          - Tổng hợp chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của đơn vị trình lãnh đạo thông qua, theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện chương trình công tác và chỉ tiêu kế hoạch giao.

          - Xây dựng và thực hiện kế hoạch ngân sách của đơn vị  theo quy định của pháp luật Tổ chức quản lý, chi tiêu, mua sắm, sử dụng tài sản của cơ quan theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước, theo dõi, đôn đốc CBVC, lao động trong đơn vị thực hiện chế độ lao động, ngày công giờ công, nội quy kỷ luật của đơn vị theo quy chế làm việc của đơn vị.

          - Đảm bảo điều kiện làm việc cho lãnh đạo đơn vị và CBVC trong đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC và lao động đơn vị.

          - Thực hiện công tác quản lý, bán vé tham quan Bảo tàng, di tích nhà tù Sơn La.

          - Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng gian bảo mật, phòng cháy chữa cháy, trật tự an ninh xã hội trong đơn vị và cho khách tham quan.

          - Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo đúng nghiệp vụ quy định của Nhà nước, của đơn vị, đảm bảo lưu trữ đầy đủ các văn bản do đơn vị phát hành, các văn bản in, sao, cập nhật theo dõi và phân phối kịp thời các văn bản đến để triển khai thực hiện.

          - Quản lý và kiểm tra thể thức văn bản đi theo đúng quy định của pháp luật, quản lý con dấu, cấp giấy giới thiệu, công lệnh, trực điện thoại, quản lý mạng thông tin nội bộ, mạng Internte của đơn vị in ấn tài liệu phụ vụ cho đơn vị.

          - Thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại đơn vị, các điểm di tích thuộc đơn vị quản lý.

          - Đón tiếp khách đến làm việc với đơn vị, thông báo lịch công tác hàng tuần, tháng, đột xuất của lãnh đạo đơn vị.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công -.

          2. Phòng nghiệp vụ Bảo tàng:

          2.1. Chức năng: Giúp việc cho Giám đốc về công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm hiện vật, kiểm kê bảo quản hiện vật, trưng bày cố định, trưng bày triển lãm lưu động của Bảo tàng.

          2.2. Nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu khoa học và đề cương sưu tầm hiện vật, đề cương trưng bày của Bảo tàng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch giao, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành giao.

          - Tham mưu, nghiên cứu xây dựng các kế hoạch dự án điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

          - Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phân loại, thẩm định giá trị khoa học lập danh mục, xử lý kỹ thuật, nhập kho các tư liệu hiện vật sưu tầm mới.

          - Tổ chức thực hiện và quản lý công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật, tham mưu xây dựng quy chế hoạt động kho bảo quản của đơn vị và có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn của đơn vị và các cá nhân, tổ chức ngoài đơn vị có nhu cầu khai thác, sử dụng tư liệu, hiện vật tại kho bảo quản .

          - Tổ chức các hoạt động trao đổi, hợp tác về khoa học và nghiệp vụ điều tra, khảo sát, sưu tầm, bảo quản, khai thác phát huy các di sản văn hoá có trong bảo tàng với các bảo tàng trong toàn quốc theo đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động kho bảo quản của đơn vị.

          - Phối hợp với các địa phương, huyện, thành phố để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, kiểm kê tư liệu hiện vật và tư vấn nội dung về xây dựng phòng, nhà truyền thống khi có đề nghị của các đơn vị cơ sở.

          - Tham mưu, hướng dẫn tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

          3. Phòng nghiệp vụ di tích:

          3.1. Chức năng: Giúp việc cho Giám đốc đơn vị về công tác quản lý bảo tồn, khai thác phát huy các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh trong toàn tỉnh.

          3.2. Nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cho Sở VHTT&DL và thực hiện các nội dung về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy tác dụng các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, tham mưu và soạn thảo các văn bản, cơ chế, kế hoạch về việc quản lý quy hoạch khai thác giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh từng giai đoạn.

          - Điều tra, khảo sát và tổ chức các cuộc điền dã, điều tra khảo sát, phát hiện các di tích lịch sử văn hoá, danh thắng, xây dựng kế hoạch danh mục phân loại, xác định quy mô, giá trị, lập hồ sơ lý lịch xếp hạng di tích hàng năm theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

          - Tham mưu và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, thám sát các di chỉ khảo cổ học và tổ chức khai quật các di chỉ khảo cổ theo đúng quy định của pháp luật.

          - Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hoá vật thể ở địa phương, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về hoạt động di tích tại địa phương.

          - Tham mưu, tổ chức trao đổi, hợp tác về kế hoạch và nghiệp vụ với các ban quản lý di tích các tỉnh và TW theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

          - Tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện và xây dựng các phương án bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh trong toàn tỉnh theo sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị  phân công.

          4. Phòng Tuyên truyền - Giáo dục:

          4.1. Chức năng: Giúp việc cho Giám đốc đơn vị về công tác thuyết minh hướng dẫn, phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích đơn vị quản lý, công tác giáo dục truyền thống trên địa bàn toàn tỉnh.

          4.2. Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan, nghiên cứu khoa học tại Bảo tàng, di tích nhà tù Sơn La, di tích lịch sử văn hoá văn bia Quế lâm Ngự Chế - Đền thờ vua Lê Thái Tông, cây đa Bản Hẹo.

          - Tổ chức thực hiện công tác phục vụ các lễ viếng, lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ nhà từ Sơn La, đền thờ vua Lê Thái Tông của tỉnh, các đoàn khách.

          - Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống tại Bảo tàng và cơ sở các trường học trong toàn tỉnh.

          - Chỉnh lý, bổ sung, nâng cao nội dung, chất lượng các phòng trưng bày hiện có, xây dựng các nội dung trưng bày chuyên đề cho phù hợp với hoạt động giáo dục truyền thống tại cơ sở.

          - Tham mưu và tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản các tư liệu nghiệp vụ, các ấn phẩm và các hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp với chức năng giáo dục của Bảo tàng.

          - Tham mưu tổ chức các chương trình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể trên các phương tiện thông tin đại chúng

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CBVC VÀ LAO ĐÔNG.

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của CBVC và lao động.

          - Nghiên cứu nắm vững đường lối chủ trương nghị quyết, quyết định của Đảng, Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang Bộ, Cục di sản văn hoá các văn bản nghị quyết, quyết định của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của Sở VHTT&DL. Đặc biệt là các văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và công tác và những vấn đề có liên quan để chủ động tham mưu đề xuất, nêu giải pháp, cách giải quyết công việc với lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị.

          - Tham gia ý kiến với các phòng chuyên môn về thủ tục để giải quyết các công việc được giao.

          - Thực hiện chế độ báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng với trưởng phòng hoặc đột xuất khi lãnh đạo đơn vị yêu cầu.

          - Thực hiện đầy đủ chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng, đi công tác hoặc nghỉ một ngày phải báo và được trưởng phòng cho phép. Từ 02 ngày trở lên phải được lãnh đạo đơn vị đồng ý.

          - Thực hiện tốt chế độ lập hồ sơ công việc, bảo quản đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật theo quy định.

          - Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị và thực hiện các quy định theo Luật CCVC.

          - Được nghe truyền đạt, phổ biến các chủ trương chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về những vấn đề cần thiết có liên quan đến lĩnh vực công tác được giao.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên.

          Chuyên viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ giúp việc cho thủ trưởng đơn vị khi được phân công.

          - Có nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác được giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước trưởng phòng quản lý trực tiếp và lãnh đạo đơn vị về kết quả công việc được phân công hoặc được giao thực hiện.

          - Tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu đề xuất cho trưởng phòng trực tiếp quản lý và lãnh đạo đơn vị để giải quyết các công việc hiện đang đảm nhận các công việc của phòng, đơn vị.

          - Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị.

          - Tổng hợp xây dựng các báo cáo kết quả công tác, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực công tác của mình theo sự phân công của trưởng phòng và lãnh đạo đơn vị giao.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng trực tiếp quản lý hoặc lãnh đạo đơn vị giao.

          3. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên hành chính.

          3.1. Nhân viên văn thư lưu trữ: Tổ chức tiếp nhận, chuyển giao đầy đủ, kịp thời, chính xác các văn bản đi, đến, quản lý tư liệu, con dấu theo đúng quy định của pháp luật.. Quản lý, chuyển giao đầy đủ các loại báo, tạp chí của đơn vị đến mọi người cùng đọc.

          - Các văn bản gửi đến khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị và các văn bản gửi đi phải được lưu trữ đầy đủ (Bản gốc hoặc bản phô tô) và phải được xắp xếp khoa học, đúng quy định để tiện lợi trong việc tra cứu, khai thác tư liệu.

          - Các văn bản trước khi gửi đi phải rà soát lại, tiêu đề, nơi gửi, số,ký hiệu, ngày tháng, chữ ký theo đúng thể thức văn bản.

          - Riêng công văn mật hoặc tối mật phải chuyển nguyên vẹn cả bì thư đến Giám đốc hoặc phó Giám đốc được uỷ quyền được bóc và xử lý. Những văn bản ngoài bì đề gửi Giám đốc hoặc lãnh đạo đơn vị phải giữ nguyên cả bì thư để đồng chí lãnh đạo đơn vị duyệt công văn đến bóc và xử lý.

          3.2. Nhân viên kế toán: Thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc, luật ngân sách và các quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, nhà cửa, phương tiện, thu, chi tài chính của đơn vị theo quy chế quản lý tiêu nội bộ của đơn vị.

          - Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý,sử dụng kinh phí, tài sản, sử dụng quỹ tiền mặt,chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất và giải quyết công việc do mình phụ trách, báo cáo tình hình sử dụng, quản lý kinh phí theo định lỳ tháng, quý, năm, một tháng tổng hợp báo cáo Giám đốc về các khoản thu, chi phát sinh, 01 quý báo cáo Ban Giám đốc về tình hình sử dụng kinh phí.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng trực tiếp quản lý hoặc lãnh đạo đơn vị phân công.

          3.3. Nhân viên kho, quỹ, đánh máy, phô tô: Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định bằng văn bản hay bằng lời nói của thủ trưởng đơn vị, trưởng phòng trực tiếp quản lý.

          - Chuẩn bị phòng họp cho các cuộc họp của cơ quan và các cuộc họp, Hội nghị do lãnh đạo đơn vị chủ trì khi cần thiết.

          - Đảm bảo điều kiện làm việc cho lãnh đạo đơn vị và các công việc đột xuất khác do lãnh đạo đơn vị quyết định.

          - Tổ chức tốt việc in ấn, phô tô, phát hành và lưu trữ văn bản, quản lý tài liệu.

          - Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật.

          - Bảo quản tốt các trang thiết bị, vật tư, tài sản của đơn vị theo quy định.

          3.4. Nhân viên bảo vệ: Có trách nhiệm bảo vệ tốt tài sản, vật tư của đơn vị, của CBVC và lao động trong đơn vị và của khách đến làm việc giao dịch công tác và khách tham quan.

          - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị trong phạm vi cơ quan 24/24 giờ trong ngày.

          - Đảm bảo công tác chăm sóc cây cảnh tại nơi đơn vị giao.

          - Ngoài giờ làm việc CBVC có nhu cầu làm việc tại đơn vị phải thông báo cho bảo vệ biết.

          - Tham gia các công việc khác khi được trưởng phòng HCTH hoặc lãnh đạo đơn vị giao.

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 20
Hôm qua : 20
Tháng này : 7531
Tổng truy cập : 72309
Đang trực tuyến : 2