Đường dây nóng: 0212.3850221

Chi bộ Bảo tàng tỉnh Sơn La - Những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08:58:26 26 / 10 / 2020
Lượt xem: 412

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mỗi chúng ta học tập và noi theo. Tấm gương của Bác là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương của một người chân chính, bình thường, gần gũi, vì thế ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một công dân tốt cho xã hội.

Tuy nhiên, học và làm như thế nào để phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực; đó chính là điều mà mỗi chúng ta cần nhận thức đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, vận dụng. Với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta, trên từng cương vị công tác việc học tập và làm theo gương Bác phải được xác định là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục để nêu gương cho quần chúng với khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” xứng đáng “là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, góp phần vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của các cấp được Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cụ thể hóa thành kế hoạch hành động theo từng năm công tác. Từ năm 2016 đến nay, Cấp ủy chi bộ Bảo tàng tỉnh đã chủ động quán triệt triển khai các chương trình, kế hoạch hành động theo chủ đề từng năm sát thực tế đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị, chuyển nhận thức từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong đơn vị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, viên chức, đã trở thành sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và công tác  bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đến công chúng. Vì thế, hơn ai hết, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hịện Nghị quyết TW 4 khóa XII về“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu biểu như các phong trào “xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8h có chất lượng, hiệu quả”, “xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu”. Kết quả của các phong trào này thước đo để bình xét, phân loại CBVC hàng năm, trên cơ sở đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, động lực giúp họ tiếp tục thi đua lao động, học tập và cống hiến.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ Bảo tàng tỉnh Sơn La đã được nhiều kết quả khích lệ:

- 08 lượt cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2015-2020.

- 01 cá nhân được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng tấm gương điển hình trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2016 - 2020.

- Bảo tàng tỉnh Sơn La đạt giải nhất cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/1959-07/5/2019).

- Được tỉnh ủy Sơn La khen thưởng tập thể và 02 cá nhân trong đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2018 - 2020.

Tuy nhiên, qua thực tiễn sinh hoạt, cá nhân tôi nhận thấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại nhất định. Đó là:

Việc bám sát chương trình, kế hoạch và hướng dẫn cấp trên để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thực sự gắn kết với hoạt động chuyên môn, hình thức thiếu sáng tạo, vẫn chủ yếu là toạ đàm, thảo luận nên tính hấp dẫn chưa cao.

 Một số cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, học tập và làm theo còn dàn trải, đăng ký các nội dung chưa sát với nhiệm vụ được phân công.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều.

Công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên tại chi bộ chưa thường xuyên...

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chi bộ Bảo tàng tỉnh Sơn La rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc:

 Đối với các cấp uỷ đảng:

Thứ nhất, cần đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị số 05- CT/TƯ với nội dung, cách làm mới là phát động các đoàn thể, đảng viên đăng kí công trình thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó các công trình được tuyên dương, khen thưởng trong các kỳ thi đua và lan tỏa giá trị rộng rãi trong toàn ngành; Từng chủ đề hàng năm cần phát hiện và nhân rộng điển hình thông qua các hội thi, hội thảo, giao lưu, tọa đàm, …

Thứ hai, cấp uỷ các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên thường xuyên hơn.

Đối với cán bộ, đảng viên: Bám sát chủ đề học tập từng năm đăng ký nội dung học tập, làm theo cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chuyên môn được giao, chú ý chất lượng, không chạy theo số lượng việc đăng ký.

Hiện nay, chi bộ Bảo tàng tỉnh Sơn La quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên phương châm thực hiện nhiệm vụ, đó là: “Nhận khó khăn về mình, nhường thuận lợi cho bạn”. Phương châm này được in thành khẩu hiệu đặt tại phòng họp cơ quan để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nhìn vào đó để phấn đấu, cống hiến. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của cá nhân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không cần phải bắt đầu bằng những việc làm cao siêu, kỳ vĩ, mà đơn giản từ những lời nói, cách ứng xử chân thành làm cho chúng ta dần trở lên đúng mực, vì mọi người và có nhiều việc làm tích cực, vì cộng đồng.

Sơn La, ngày 09 tháng 6 năm 2020

02 cá nhân Bảo tàng tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm

văn học, nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2018 - 2020 nhận giấy khen của tỉnh ủy Sơn La, 19/5/2020

 

Đồng chí Hoàng Văn Dắng (thứ 2 bên trái) đảng viên chi bộ, nhận nhận giấy khen

biểu dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2015-2020, Sơn La, 04/6/2020.

Nguyễn Thị Ngọc Tú


Các tin khác:

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 26
Hôm qua : 26
Tháng này : 1762
Tổng truy cập : 56086
Đang trực tuyến : 2