Đường dây nóng: 0212.3850221

Bảo tàng tỉnh Sơn La tích cực chủ động trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Cập nhật: 13:46:53 18 / 05 / 2022
Lượt xem: 683

Bảo tàng tỉnh Sơn La tích cực chủ động trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

     Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, cấp bách luôn được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị quan tâm. Sự ra đời Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”, là cơ sở định hướng quan trọng cho việc xác định trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đối với công tác giáo dục thanh niên; Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

      Là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với chức năng nhiệm vụ: Phục vụ nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu khoa học và phổ biến giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, tuyên truyền phát huy giá trị các di sản văn hóa của tỉnh, Bảo tàng tỉnh Sơn La trong những năm qua đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên tất cả các mặt tuyên truyền quán triệt cũng như vận dụng triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

     Bảo tàng tỉnh hiện nay có 26 biên chế và 9 lao động hợp đồng. Số cán bộ trẻ của đơn vị là 20 đồng chí (trong đó 14 đoàn viên nữ, 06 đoàn viên nam; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 02 đồng chí, Đại học 16 đồng chí, Cao đẳng trở xuống: 02 đồng chí; Thành phần dân tộc: Thái 6 đồng chí; Kinh 11 đồng chí; Mường 01 đồng chí; Tày 01 đồng chí; Đảng viên: 9 đồng chí)

     Xác định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị; Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Bảo tàng tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”:

     * Công tác tuyên truyền, quán triệt: Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cấp ủy, Chi bộ,  Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh  đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” đến 100% cán bộ, đảng viên và viên chức của đơn vị, Cấp ủy Chi bộ đã giao Chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

      * Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW cuả Ban Bí thư gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

      Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị luôn nhận thức sâu sắc rằng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Ngay trong đơn vị, những năm qua, Cấp ủy, Ban Giám đốc đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ có cơ hội được cống hiến và trưởng thành, thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên; tạo điều kiện cho 24 lượt cán bộ trẻ của đơn vị được tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị (16 đồng chí tham gia lớp đào tạo di sản viên hạng III do trường Đại học Văn hóa tổ chức, 06 đồng chí tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 01 đồng chí theo học chương trình đào trung cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Văn hóa) . Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện với phương châm ưu tiên cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số... được quan tâm đúng mức, qua đó chất lượng đội ngũ cán bộ đươc nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

      Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị: hàng năm, cán bộ, viên chức của Bảo tàng tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ của tỉnh, ngành giao nói chung, nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho nhân dân và thế hệ trẻ nói riêng; cụ thể:

      Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền hình Trung ương thực hiện phát sóng các chuyên mục di sản văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu các giá trị lịch sử cách mạng, giá trị di sản văn hóa của 12 dân tộc anh em đang sinh sống trên mảnh đất Sơn La.

      Chỉnh lý nội dung các chuyên đề giáo dục truyền thống tại cơ sở (Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La, di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Sơn La - di tích và danh thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của lòng dân, chủ quyền biển đảo, sáng mãi tinh thần Tô Hiệu, khát vọng tự do, cuộc vượt ngục 1943,…). Thực hiện  giáo dục trải nghiệm: Văn hóa truyền thống các dân tộc Sơn La;  Em yêu lịch sử .. Đón và phục vụ trên 250.000 lượt khách/năm tới tham quan tại các điểm di tích, công trình văn hóa do đơn vị quản lý (Bảo tàng tỉnh, di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Đền thờ vua Lê Thái Tông, Đền thờ Bác Hồ - quảng trường Tây Bắc, Nhà trưng bày di sản văn hóa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La..)

      Hoàn thành tốt các nội dung trong kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. In, phát hành tờ rơi, tập gấp giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia; Phối hợp với các huyện thành phố mở lớp truyền dạy, hoạt động ngoại khóa tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

      Ngoài ra còn phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "xây dựng xã hội học tập", "phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên", thông qua các cuộc giáo dục truyền thống tại cơ sở, hàng năm thực hiện 60-70 cuộc giáo dục truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và tại cơ sở giáo dục (các trường THCS của các huyện TP, các trường chuyên nghiệp, các lực lượng vũ trang…), thu hút trên 20.000 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên và tân binh tham gia đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", cùng đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện giảng dạy lịch sử địa phương góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo hướng lồng ghép tích hợp vào các môn học như: Đạo đức, lịch sử và hoạt động ngoại khóa...

     Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh - những cán bộ làm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Sơn La đã có đóng góp quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nguyễn An Đại - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh

 


Các tin khác:

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 197
Hôm qua : 177
Tháng này : 1639
Tổng truy cập : 184934
Đang trực tuyến : 1