Đường dây nóng: 0212.3850221

Những kết quả đạt được của Chi bộ bảo tàng tỉnh 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

Cập nhật: 02:54:09 16 / 06 / 2023
Lượt xem: 1571

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHI BỘ BẢO TÀNG TỈNH

02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Là 1 trong 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong những năm qua, Chi bộ bảo tàng tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên mà trực tiếp là Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chi bộ đã nghiêm túc quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng và đặc biệt là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các phương diện:

1. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Sở văn hóa Thể thao và Du lịch về triển khai hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của tỉnh Sơn La. Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 163-KH/CB ngày 13/4/2022 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022 và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững"; Kế hoạch số 24-KH/CB ngày 18/3/2022 về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Sơn La, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc" đồng thời mở hội nghị thường kỳ quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đảng viên, viên chức và người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký những việc làm theo Bác hàng năm trên cơ sở phù hợp với từng vị trí công tác.

2. Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2.1. Việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Nhằm triển khai thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cấp ủy chi bộ đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, nhiều nhiệm vụ chính trị nổi bật của đơn vị được chọn là khâu đột phá phù hợp với tình hình thực tiễn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

- Việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, viên chức và người lao động toàn khóa: cấp ủy chi bộ, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động xây dựng bản Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, đăng ký việc phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công của từng cá nhân.

2.2. Việc xác định những nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị

Cấp ủy chi bộ căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị xác định nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đôn đốc thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025" theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kế hoạch của Đảng ủy Sở, các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Cụ thể:

- Năm 2022: Cấp ủy chi bộ xác định 03 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả rõ nét:

 (1) Hoàn thành Kế hoạch sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi: Theo Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành thực hiện cho giai đoạn 2021-2023. Bảo tàng tỉnh đã phấn đấu thực hiện hoàn thành trong năm 2022, rút ngắn 01 năm so với kế hoạch, tiết kiệm được thời gian và kinh phí.

(2) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục truyền thông: thực hiện từ 2-3 cuộc, với số tiền 40 triệu đồng: Đơn vị được giao và cấp kinh phí thực hiện 02 cuộc giáo dục trải nghiệm. Tuy nhiên, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các trường, các tổ chức, cá nhân để thực hiện được 04 cuộc, trong đó 02 cuộc thực hiện theo hình thức xã hội hoá, vừa tiết kiệm được ngân sách, vừa thực hiện xã hội hoá được nguồn kinh phí hơn 100 triệu đồng.

(3) Số hoá hồ sơ viên chức của đơn vị: Đã thực hiện xong việc số hoá toàn bộ hồ sơ của viên chức trong đơn vị thuận lợi cho việc lưu trữ và tra cứu thông tin về cán bộ.

- Năm 2023: Cấp ủy chi bộ xác định 05 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

 (1) Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (thực hiện thường xuyên).

(2) Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên (thực hiện thường xuyên).

(3) Thực hiện bán vé tham quan điện tử tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (thực hiện từ cuối năm 2023).

(4) Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La tại điểm Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (đang thực hiện).

(5) Hoàn thành công tác kiểm kê tư liệu, hiện vật dân tộc học tại kho Bảo tàng tỉnh (đang thực hiện).

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Việc nêu gương của đảng viên, viên chức và người lao động được xác định là việc làm tự giác, thường xuyên; gương mẫu thực hiện các nội dung cơ bản trong quy định được thể hiện ở các nội dung: Trước hết phải nghiêm khắc đối với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức; kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, điều hành; kiểm soát đối với gia đình và người thân.

- Người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên luôn nêu gương trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; Tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ...; Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến công tác. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ luật, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân.

4.  Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với phương châm gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, 2 năm qua, Chi bộ bảo tàng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo viên chức và người lao động thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, cụ thể:

- Năm 2022: Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị, tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Quản lý, bảo vệ và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, các đoàn dâng hương, dâng hoa, thăm quan tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc; tổ chức học tập chuyên đề: “Bác Hồ với công tác thương binh, liệt sỹ” nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thương binh, liệt sỹ; Giáo dục truyền thống tại 20 trường THCS tại hai huyện Mường La và Mai Sơn với chủ đề “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La” “Tinh thần Tô Hiệu”...

- Năm 2023: Phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trưng bày chuyên đề “Tượng đài Bác Hồ ở Việt Nam và trên thế giới”; khánh thành phòng trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Sơn La” tại Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Quản lý, bảo vệ và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, các đoàn dâng hương, dâng hoa, thăm quan tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

5. Việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ; bình xét ghi danh “Người tốt, việc tốt” làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

5.1. Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới cờ” mỗi tháng một lần vào sáng thứ hai tuần đầu tiên trong tháng, với các nội dung: thông tin thời sự, tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác với các chủ đề thiết thực; tuyên dương cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều thành tích, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm đối với công việc và nhân dân:

5.2. Việc lập sổ ghi danh; bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu có nhiều thành tích, việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU ngày 10/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thực hiện việc mở sổ ghi danh. Hàng quý, chỉ đạo các  tổ đảng, các đoàn thể tiến hành bình xét, đề nghị Chi bộ ghi danh những đảng viên, viên chức, người lao động tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua 2 năm triển khai đã có 6 lượt đảng viên, viên chức và người lao động được ghi danh; 02 đảng viên được Đảng uỷ Sở tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong sơ kết 02 năm thực hiện Kế luận số 01-KL/TW.

6. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

- Hàng năm chi bộ đã xây dựng Kế hoạch, chương trình giám sát, kiểm tra mỗi năm từ 02 đảng viên trở lên về việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký những việc làm theo Bác của cá nhân và tổ chức thực hiện.

- Năm 2022, Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, kiểm tra toàn diện Chi bộ Bảo tàng tỉnh (trong đó có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra kết luận Chi bộ Bảo tàng thực hiện tốt nội dung này.

7. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

7.1 Hạn chế

- Công tác ghi danh, tuyên truyền nêu gương và biểu dương các cá nhân, các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt chưa kịp thời, thường xuyên.

- Việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký các nội dung chưa sát với nhiệm vụ được phân công, nên còn có những khuyết điểm trong thực thi công vụ, chưa hiệu quả, khó đánh giá.

          7.2. Nguyên nhân

- Đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ ở nhiều điểm di tích, công trình văn hoá - tâm linh đơn vị được giao quản lý nên việc tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập thường xuyên rất khó khăn.

- Đảng viên, viên chức và người lao động thường xuyên đi công tác, việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gặp những khó khăn nhất định.

- Một số đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị  nhận thức về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại nói trên, trong thời gian tới để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chi bộ Bảo tàng tỉnh xác định:

          Một là tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Cấp ủy chi bộ, của đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Hai là phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được, khắc phục sửa chữa các hạn chế thiếu sót trong việc tổ chức và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ.

Ba là thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát hàng năm, đánh giá nhận xét từng cá nhân, xem đó là tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên và viên chức cuối năm.

Bốn là thường xuyên tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề, thảo luận về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng gương điển hình trong Chi bộ.

Năm là chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ; ghi danh “Người tốt, việc tốt”; sơ, tổng kết, nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 


Các tin khác:

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 803
Hôm qua : 5997
Tháng này : 375408
Tổng truy cập : 2200269
Đang trực tuyến : 4